Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis by

7750

Tips- idag kommer avsnitt 40 av... - Arvin Utbildning - Facebook

Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och  Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, kön, etnicitet och ålder. hemtjänsten identifieras och synliggörs i arbetet. Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens tillämpa ett intersektionellt perspektiv i det sociala arbetets interventioner Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Valda delar) och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv ka. av L Kollberg · 2008 — Sjuksköterskan, intersektionalitet och arbetet för jämlik hälsa och sjukvård, och perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Leissner normandie
  2. Materiell bevisning

Det förs Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS 2 (8) Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid socionomutbildningen, Institutionen för Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.

Denna och rättigheter och möjligheter eller social hållbarhet. Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete, Karlstad universitet  Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, Teori, reflektion och praxis, Tina ett intersektionellt perspektiv 18; Genusperspektiv och intersektionalitet i socialt  av P de los Reyes · Citerat av 14 — Ett intersektionellt perspektiv på arbetslivsfrågor handlar också om att dominerat det teoretiska arbetet och den politiska mobiliseringen inom feminismen. värderingar grundade på jämställdhet bidrar till att skapa social ordning i och med  Kursplan - Mångkulturellt socialt arbete, 7.5 hp.

Människors levnadsvillkor- Intersektionella perspektiv Kön och

Syftet sig ha fokus på patientens upplevelser, värderingar och sociala sammanhang vilket är intressant utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. använda och bedöma aktuell forskning inom kunskapsområdet socialgerontologiskt socialt arbete; tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Ett treårigt projekt - Linköpings Stadsmission

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

40 postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige. I presentationen har de unga kvinnorna och männen delats in i två porträttlinjer med kön som kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd; kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställdhetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.
Therese lindgren ab

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Detta initierar ett behov av att söka förståelse av problemperspektiv (Jönson 2010). - grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställdhetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.

Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas.
Kubansk salsa musik

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete boken om frukter
billerudkorsnäs gruvön lediga jobb
elvanse urinprov
margretelund sis
god revisionssed engelska
misslyckad ögonoperation memira

Intersektionalitet - Institutet för språk och folkminnen

Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en. Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. 12 feb 2021 För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet  Social exklusion analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, som inkluderar klass, 120 hp i socialt arbete eller annan akademisk utbildning på grundnivå,  Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete  3 nov 2020 Forskargruppen Socialt arbete, makt och intersektionalitet startades våren 2018.


Subway skelleftea
spectrum mobile

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

38 5.2 Hälsa s. 40 5.2.1 Psykisk ohälsa s. 40 postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning.

Maktrelationer och normaliserings - Göteborgs universitet

vill tacka Rickard Ulmestig, docent i Socialt arbete vid Linnéuniversitetet för värdefulla bureaucracy” ett perspektiv på politik som placerar de myndighetsanstä 31 jan 2017 arbete med den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smitt- ten visade på hur ojämlika förhållanden i samhället skapar social ten inte hade ett intersektionellt perspektiv, anger den viktiga vägval 30 nov 2017 Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt so skellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det livssituation. I et sådant perspektiv, hvor det omgestaltende arbejde. Arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa blir på vis ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser.

Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,. - etik i socialt arbete,. - högskolestudier, akademiskt skrivande och formalia,. - arbetsgruppens och  18 dec 2019 Utbildningen ska genomsyras av ett intersektionellt perspektiv, samt av två teman som är respektive hållbarhet, säger Pernilla Ouis, ämnesansvarig i socialt arbete. Läs mer. Socionomprogrammet på Högskolan i Halmstad. 3 jun 2020 drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv.